Privacy policy

Privacy en bescherming persoonsgegevens JINC

JINC – Postjesweg 1 (gebouw Het Sieraad, 1.28) 1057 DT Amsterdam – verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement informeren we je over de manier waarop we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt JINC
persoonsgegevens?

Relevante medewerkers bij partners. Partners zijn bedrijven, scholen en instellingen die JINC financieel en met mankracht ondersteunen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
Vrijwilligers. Zij geven trainingen, zijn coach of begeleiden kinderen tijdens projecten. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van JINC en die een contactformulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
Leerlingen. Bij sommige projecten sturen scholen de persoonsgegevens van kinderen aan JINC, zodat wij ze kunnen doorgeven aan de bedrijven/vrijwilligers die dat project uitvoeren. De bedrijven/vrijwilligers vernietigen deze persoonsgegevens na afloop van het project. JINC fungeert hier als doorgeefluik; we slaan de persoonsgegevens van leerlingen niet op in enig contactenbestand.
Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeentes en leveranciers werken.

En met welk doel?

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, scholen, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou JINC haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met contributie en administratie.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. JINC heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van JINC te vergroten en de interesse van potentiele partners te wekken. Daar waar noodzakelijk vragen we toestemming om je te informeren. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang: we kunnen zo bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit.

JINC verkrijgt voorafgaande toestemming van de ouders of wettelijke voogden van leerlingen voordat foto’s of video-opnames worden gemaakt tijdens projecten. Zonder deze voorafgaande toestemming is zowel JINC als de partnerbedrijven niet gemachtigd om dergelijke beelden te publiceren.

Wie is hier binnen JINC verantwoordelijk voor?

De operationeel directeur.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

JINC-medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

In sommige gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld. Een bedrijf dat meedoet aan een JINC-project, zoals een Bliksemstage, TaalTrip of Sollicitatietraining, ontvangt bijvoorbeeld de voor- en achternamen van deelnemers, zodat zij weten wie ze zullen rondleiden of trainen. En voorafgaand aan een project op school krijgen vrijwilligers uit het bedrijfsleven de contactgegevens van betrokken docenten, zodat ze contact met hen kunnen opnemen bij verhindering. Betrokken personen hebben hiervoor toestemming gegeven.

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben. Bedrijven/vrijwilligers die persoonsgegevens van (minderjarige) leerlingen ontvangen, dienen die na afsluiting van het project te vernietigen. De betrokken scholen zijn er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens van leerlingen op correcte wijze wordt verstrekt.

Kan ik controleren welke informatie JINC over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie JINC over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via info@jinc.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@jinc.nl. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer echter noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor JINC, bijvoorbeeld als vrijwilliger of partner, ontvangen (automatische) serviceberichten, zoals een bevestiging van inschrijving of een reminder voor een training. Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te sturen naar info@jinc.nl. De gegevens worden dan verwijderd. Dat betekent echter dat deelname aan onze projecten niet meer mogelijk is.

Wie mails krijgt over acties of campagnes van JINC, of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd mogen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar communicatie@jinc.nl.

Wat zijn mijn overige rechten?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@jinc.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@jinc.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens door ons in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@jinc.nl. Vrijwilligers en partners van JINC kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacy beleid

JINC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel JINC probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt JINC expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies

Error: The domain WWW.JINC.NL is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 0dbd21de-c6c1-416a-b9b1-83a7c27a62a6. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.